TA-KE SUSHI.jpg

TA-KE Sushi

Los Angeles, California

2019